hbsc
עברית | English

תכנית המחקר על רווחתם ובריאותם של בני נוער בפקולטה למדעי החברה הוקמה בשנת 1993 על ידי פרופ' יוסי הראל-פיש כתוכנית מחקר רב-תחומית העוסקת בנושאים החשובים והמרכזיים ביותר בחיי ילדים ונוער בארץ , במזרח התיכון ובעולם בכלל. לתוכנית המחקר בסיס מוצק בתחומי מדעי ההתנהגות והחברה וברפואה מונעת ובריאות הציבור. צוות המחקר כולל חוקרים ראשיים, עמיתי מחקר, פוסט-דוקטורנטים ותלמידי מחקר ממחלקות שונות בפקולטה למדעי החברה ומתחומים נוספים דוגמת המחלקה לסטטיסטיקה. צוות זה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרים במכוני מחקר ואוניברסיטאות אחרות ב- 46 מדינות באירופה וצפון אמריקה המרושתים דרך המחקר הרב-לאומי של ארגון הבריאות העולמי. התוכנית נהנית ממגוון מענקי מחקר מקרנות תחרותיות בינלאומיות וממשרדי ממשלה.

פרסומים המופקים מתוכנית מחקר זו עוסקים במגוון רחב מאוד של תחומים הקשורים למדעי הנוער והם כוללים נושאים כמו: חקר מניעת פציעות והיפגעות, דפוסי נהיגה של נהגים צעירים, תופעת עישון הנרגילה, הרגלי תזונה והפרעות אכילה, צריכת אלכוהול וסמים, נשירה סמויה ממערכת החינוך, מעורבות הורים ותרבות המשפחה, התנדבות ומעורבות קהילתית, חקר מקורות ההון החברתי, פיתוח מדדים ל"אושר" ורווחה נפשית, גופנית, חברתית ורוחנית של האדם. פיתוח מדע של מודלים הוליסטיים להבנת גורמי ההשפעה על אושרו של האדם ועוד.